ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


RUDI - ηλεκτρονικό κατάστημα Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθ. 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στην ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της "EXPLOSI - S" ΜΕΠΕ, Χάσκοβο, οδ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, είσοδος Β, αρ. 16, 6ος ορ., διαμ. 48, η οποία θα αποκαλείται παρακάτω για συντομία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και των πελατών , οι οποίοι θα αποκαλούνται παρακάτω ΧΡΗΣΤΕΣ, του ηλεκτρονικού καταστήματος www.rudi.bg, εφεξής "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ".

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αρ. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με το Νόμο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών: 1. Επωνυμία του Προμηθευτή: "EXPLOSI - S" ΜΕΠΕ 2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: οδ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" είσοδος Β αρ. 16, όροφος 6 , διαμέρισμα 48 3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: οδ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», είσοδος Β, αρ. 16, όροφος 6, διαμέρισμα 48 4. Στοιχεία αλληλογραφίας: οδ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», είσοδος Β, αρ. 16, όροφος 6, διαμέρισμα 48 5 Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: ΑΦΜ 201010889 6. Αριθμός πιστοποιητικού του διαχειριστή προσωπικών δεδομένων Αρ. 7. Εποπτικές αρχές: (1) Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Διεύθυνση: Σόφια 1592, «Καθ. Τσβετάν Λάζαροβ» αρ. 2, τηλέφωνο: (02) 940 20 46 φαξ: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Ιστότοπος: www.cpdp.bg (2) Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών Διεύθυνση: 1000 Σόφια, πλατεία Σλαβέϊκοβ αρ. 4A, όροφοι 3, 4 και 6, τηλέφωνο: 02 / 980 25 24 φαξ: 02 / 988 42 18 Γραμμή επικοινωνίας: 0700 111 22 Ιστότοπος: www.kzp.bg. 8. Εγγραφή κατά το Νόμο για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αρ. BG …………………..


Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rudi.bg, μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις αγοροπωλησίας και παράδοσης των αγαθών που προσφέρει το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 1. Να εγγραφούν και να δημιουργήσουν ένα προφίλ για την περιήγηση στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και την χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών για την παροχή πληροφοριών. 2. Να κάνει ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με την σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διεπαφής της σελίδας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. 3. Να συνάπτει συμβάσεις για την αγοραπωλησία και την παράδοση των αγαθών που προσφέρει το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 4. Να πραγματοποιούν τυχόν πληρωμές σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζει το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 5. Να λαμβάνουν πληροφορίες για νέα προϊόντα που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 6. Να εξετάζουν τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης. 7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής της σελίδας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Διαδίκτυο. 8. Να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως για τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής, για τα οποία εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

 

Αρ. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στα πλαίσια της καλής πίστης, των αποδεκτών στην πράξη, καταναλωτικών ή εμπορικών κριτηρίων και προϋποθέσεων.


Αρ. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγοροπωλησία των αγαθών που προσφέρει το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό του ή άλλο μέσο για εξ αποστάσεως επικοινωνία.

(2) Δυνάμει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για την αγοροπωλησία αγαθών, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει και να μεταβιβάσει στον Χρήστη την κυριότητα των αγαθών που καθορίζονται από αυτόν μέσω της διεπαφής.

(3) Οι χρήστες καταβάλλουν αμοιβή στον Προμηθευτή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι στο ύψος της τιμής που ανακοινώνει ο Προμηθευτής στη διεύθυνση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Διαδίκτυο.

(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που έχουν παραγγείλει οι Χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Προμηθευτής στην σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

(5) Η τιμή παράδοσης καθορίζεται χωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων.

 

Αρ. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με την σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης αγοροπωλησίας μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή και κατά το αρ. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. (2) Γίνεται δεκτό, ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από τους Χρήστες του ιστότοπου έγιναν από τα πρόσωπα που υποδεικνύονται στα δεδομένα που παρείχε ο Χρήστης κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

 

Δ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Αρ. 7. (1) Για τη χρήση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει όνομα και κωδικό της επιλογής του για απομακρυσμένη πρόσβαση, στις περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή. (2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στον ιστότοπο του Προμηθευτή. (3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα πλήκτρα «Ναι, αποδέχομαι» ή «Εγγραφή», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με τους παρόντες γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα με αυτούς. (4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει επιδείξει ο Χρήστης, στην οποία αποστέλλονται επίσης πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και την σύναψη της σύμβασης μέσω ηλεκτρονικής αναφοράς στην επιστολή που τον ενημερώνει για την ολοκλήρωση της εγγραφής που αποστέλλεται από τον Προμηθευτή. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ο λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ του τελευταίου και του Προμηθευτή. (5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης ενημερώνει άμεσα τα δεδομένα που καθορίζονται στην εγγραφή του σε περίπτωση αλλαγής. (6) Για την χρήση της πλήρους λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή, ο Χρήστης αναλαμβάνει να εγγραφεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται εάν, λόγω έλλειψης εγγραφής, ο Χρήστης δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης, της δυνατότητας διεκδίκησης χαμηλότερης τιμής και άλλων παρόμοιων λειτουργιών. (7) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους Χρήστες ακόμη και χωρίς εγγραφή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω ρητής δήλωσης βούλησης τους, συμπεριλαμβανομένου και μέσω της ιστοσελίδας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 

Αρ. 8. (1) Η ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή, θεωρείται "Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση" κατά την έννοια των παρόντων γενικών όρων και Προϋποθέσεων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την Κύρια Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας του. (2) Μετά την λήψη αιτήματος για αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία, ο Προμηθευτής αποστέλλει αίτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στη νέα Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δώσει ο Χρήστης. (3) Η αλλαγή της Κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση από τον Χρήστη, που εκφράζεται μέσω αναφοράς που περιέχεται στο αίτημα για επιβεβαίωση που αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στη νέα Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που καθορίζει ο Χρήστης. (4) Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Χρήστη για την αλλαγή που έγινε, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής που αποστέλλεται στην κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο Χρήστης πριν προβεί στην αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2. (5) Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της Κύριας Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας. (6) Ο Προμηθευτής μπορεί να απαιτήσει από τον Χρήστη να χρησιμοποιήσει την Κύρια Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ

Αρ. 9. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή για τη σύναψη συμβάσεων για την αγοροπωλησία των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. (2) Η σύμβαση συνάπτεται στη βουλγαρική γλώσσα. (3) Η σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη περιέχει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις που διατίθενται στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. (4) Συμβαλλόμενο μέρος στην σύμβαση με τον Προμηθευτή είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή του και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα στοιχεία με τα οποία δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στον Προμηθευτή. (5) Ο Προμηθευτής περιλαμβάνει στη διεπαφή της σελίδας του στο Διαδίκτυο, τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και την διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν από την δήλωση για την σύναψη της σύμβασης. (6) Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από την στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον Προμηθευτή ή της αποδοχής των γενικών όρων με άλλο ρητό τρόπο, μεταξύ άλλων και μέσω δήλωσης στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Η σύμβαση αγοραπωλησίας αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από την στιγμή του αιτήματός της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή. (7) Για την σύναψη της παρούσας σύμβασης και για την σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας αγαθών, ο Προμηθευτής ειδοποιεί ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα. (8) Η δήλωση σύναψης της σύμβασης και η βεβαίωση παραλαβής της θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί όταν οι διευθύνσεις τους έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές. (9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που καθορίζουν οι Χρήστες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα δεδομένα που καθορίζονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένα ή παραπλανητικά.

 

Αρ. 10. (1) Οι χρήστες συνάπτουν την σύμβαση αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Εγγραφή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και παροχή των απαραίτητων στοιχείων, εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ή με την παραγγελία ενός προϊόντος χωρίς εγγραφή· Είσοδος στο σύστημα παραγγελιών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ με ταυτοποίηση με όνομα και κωδικό πρόσβασης και άλλο μέσο αναγνώρισης· Επιλογή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, από αυτά, που προσφέρονται στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και η προσθήκη τους σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά· Παροχή πληροφοριών για την πραγματοποίηση της παράδοσης· Επιλογή τρόπου και στιγμής πληρωμής του τιμήματος. Επιβεβαίωση της παραγγελίας· (2) Οι χρήστες μπορούν να συνάψουν την σύμβαση αγοροπωλησίας με τον Προμηθευτή και χωρίς εγγραφή, χρησιμοποιώντας την σχετική λειτουργικότητα στην διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΣΤ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αρ. 11. Οι κανόνες αυτής της ενότητας ΣΤ των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων ισχύουν για Χρήστες, για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για την σύναψη της σύμβασης αγοροπωλησίας ή κατά την εγγραφή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

 

Αρ. 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής ορίζονται στο προφίλ κάθε αγαθού στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. (2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. (3) Η αξία των ταχυδρομικών και μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως πληροφορία στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες φορές πριν από την σύναψη της σύμβασης: - Στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του Προμηθευτή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. - Κατά την επιλογή των αγαθών για την σύναψη της σύμβασης αγοροπωλησίας. (4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες γενικούς όρους, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Προμηθευτή. (5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοροπωλησίας. (6) Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τους όρους παράδοσης των μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπό του. (7) Ο προμηθευτής υποδεικνύει πριν από τη σύναψη της σύμβασης την συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν. (8) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Αρ. 13. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί προκαταβολή για τις συναφθείσες με τον χρήστη συμβάσεις αγοροπωλησίας αγαθών και την παράδοσή τους. (2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα πληρώσει στον Προμηθευτή το τίμημα για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά την στιγμή της παράδοσής τους.

 

Αρ. 14. (1) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή κύρωση και χωρίς να αιτιολογηθεί, να υπαναχωρήσει από την συναφθείσα σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, με την χρήση του ενιαίου εντύπου υπαναχώρησης από την σύμβαση που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μια άλλη σαφή δήλωση που μπορεί να εγγραφεί σε μόνιμο μέσο. (2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. για την παράδοση αγαθών που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν παραγγελίας του χρήστη ή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. 2. για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα τους ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής· 3. για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας. 4. για την παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν. 5. για την παράδοση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών και/ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που έχουν ανοιχθεί μετά την παράδοση. 6. για την παράδοση εφημερίδων, άλλων εκδόσεων ή περιοδικών, με εξαίρεση των συνδρομητικών συμβάσεων για την παράδοση τέτοιων εκδόσεων. (3) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την παροχή πληροφοριών, όπως ορίζονται στον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών, αρχής γενομένης από την παραλαβή των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, αυτή αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία παροχής της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποστείλει την δήλωση υπαναχώρησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απευθείας στον Προμηθευτή μέσω του ενιαίου εντύπου υπαναχώρησης, διαθέσιμη στον ιστότοπο του Προμηθευτή. (4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εξ αποστάσεως ή από την σύμβαση εκτός των εμπορικών χώρων, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ο Προμηθευτής επιστρέφει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης έχει εκφράσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την χρήση άλλου τρόπου πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σχετίζεται με επιπλέον κόστος για τον Χρήστη. (5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα έξοδα για την επιστροφή των παραδοθέντων αγαθών επιβαρύνουν τον χρήστη και από το ποσό, το οποίο έχει καταβάλλει ο Χρήστης σύμφωνα με την σύμβαση, κατακρατούνται τα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Ο Προμηθευτής δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την παράδοση των αγαθών όταν ο Χρήστης έχει επιλέξει ρητά μια μέθοδο παράδοσης των αγαθών διαφορετική από τον φθηνότερο τρόπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής. (6) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθηκεύει τα παραληφθέντα από τον Προμηθευτή αγαθά και να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο της παρ. 1. (7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με τον Προμηθευτή, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση στον Προμηθευτή χρησιμοποιώντας το τυπικό έντυπο υπαναχώρησης από την σύμβαση, που διατίθεται στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. (8) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να κρατήσει την πληρωμή των ποσών του καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής παράσχει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, ανάλογα με το τι έγινε νωρίτερα.

 

Αρ. 15. (1) Η προθεσμία παράδοσης των αγαθών και η αρχική στιγμή από την οποία αρχίζει να τρέχει, καθορίζεται για κάθε αγαθό ξεχωριστά κατά την σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή, εκτός εάν τα αγαθά έχουν παραγγελθεί σε μία παράδοση. (2) Σε περίπτωση που ο χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν καθορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα, που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας του χρήστη στον Προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος . (3) Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει την σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε.

 

Αρ. 16. (1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών του καταναλωτή σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών. (2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής πιστοποιούν τις περιστάσεις σύμφωνα με την παρ. 1 γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. (3) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παρ. 1 θα τηρηθούν εάν η πιστοποίηση έχει γίνει από πρόσωπο, για το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί ότι θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον χρήστη - συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Αρ. 17. Ο Προμηθευτής προμηθεύει και παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά την σύναψη της σύμβασης.

 

Αρ. 18. Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά την στιγμή της προμήθειας και παράδοσης τους από τον Προμηθευτή και εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις, να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή. Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Αρ. 19. (1) Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Προμηθευτής θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίστηκε από τους Χρήστες κατά την εγγραφή. (3) Ο προμηθευτής αποδέχεται και ανακοινώνει στον ιστότοπό του την Πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (4) Οι χρήστες συμφωνούν ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, απαραίτητα για την εκπλήρωση των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Αρ. 20. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την γνησιότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή. (2) Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή έχει χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

 

Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αρ. 21. (1) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο. (2) Ο Προμηθευτής και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα ισχύουν έναντι του Χρήστη μετά από δέουσα ενημέρωση του από τον Προμηθευτή και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που του έχει δοθεί, ότι τα απορρίπτει. (3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή, σε σχέση με την τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων, θα αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να γεννούν αποτελέσματα εναντίον του.

 

Αρ. 22. Ο προμηθευτής δημοσιεύει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό του μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις τους.

 

Ι. ΛΥΣΗ

Αρ. 23. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή λύνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: με καταγγελία και κήρυξη σε διαδικασία εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης του ενός από τα μέρη της σύμβασης· με αμοιβαία συμφωνία των μερών σε γραπτή μορφή· μονομερώς, με ειδοποίηση από κάθε συμβαλλόμενο σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους· σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του· όταν ο εξοπλισμός δεσμευτεί ή σφραγιστεί  από κρατικές αρχές· σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά μη εκτελεσμένες συμβάσεις αγοροπωλησίας παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές· σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά το άρθ. 55, παρ. 1 του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή λύεται μόνο η σύμβαση για την παράδοση των σχετικών παραγγελθέντων αγαθών, εφόσον το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση ισχύει για την σχετική κατηγορία αγαθών.

 

ΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Αρ. 24. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

 

Αρ. 25. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

 

Αρ. 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών βάσει της παρούσας σύμβασης θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή.